Informácia o ochrane osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v BILLA

BILLA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4758/B (ďalej aj ako „BILLA“) týmto ako prevádzkovateľ informuje uchádzačov o zamestnanie ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov na účely ich evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v BILLA, pričom tieto osobné údaje môžu byť následne použité v  súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu v BILLA.

Doručením životopisu, motivačného listu alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje v nich obsiahnuté našej spoločnosti, čím nadobúdate v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom evidovaným o Vás v BILLA, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov z BILLA k inej osobe. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

BILLA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ani ich iným spôsobom zverejniť. V súvislosti so spracovaním životopisov uchádzačov o zamestnanie môžu Vaše osobné údaje podliehať automatizovanému profilovaniu za účelom roztriedenia a výberu vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu. Pri profilovaní sa  prostredníctvom špecifického softvéru (napr. RECRU) zohľadňujú Vaše údaje súvisiace so vzdelaním, kvalifikáciou, odbornými skúsenosťami, jazykovými znalosťami a osobnostnými predpokladmi. Na základe uvedeného profilovania sa vyhodnocuje Váš pracovný profil a Vaša prípadná ďalšia účasť vo výberovom konaní pre konkrétnu pracovnú pozícia v BILLA. Výsledok profilovania sa nepoužíva na automatizované individuálne rozhodovanie o prijatí/neprijatí uchádzača o zamestnanie podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom, ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci BILLA právne služby alebo sprostredkovateľom povereným spracúvaním osobných údajov v mene BILLA na tento účel spracovania (napr. Cloud-IT s. r. o., Profesia, spol. s r.o., Mgr. Radovan Ocsovay – ACCESS ASSESSMENT, VITIUM, spol. s r.o., ISG, spol. s r.o. atď.).

 Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie ste povinný na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia BILLA nemôže uchádzača o zamestnanie v BILLA evidovať a komunikovať s ním.

Na zaradenie do všeobecnej evidencie uchádzačov o zamestnanie v BILLA s.r.o je potrebný Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel, pričom na základe tohto súhlasu môžete byť zo strany BILLA oslovení, ak sa u BILLA uvoľní alebo vytvorí vhodná pracovná pozícia. V životopise preto v prípade záujmu prosím uveďte: „súhlasím so spracovaním osobných údajov“.

Doba platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 6 mesiacov od jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu  alebo
  2. listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla BILLA s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe BILLA pre túto oblasť na e-mailovú adresu: .